Aanvaarding van de voorwaarden

De diensten van vatfree.com zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en condities. We behouden ons het recht, naar eigen goeddunken, deze te actualiseren of te herzien voor gebruik. Controleer hier regelmatig voor veranderingen. Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing bij het gebruik van deze website of een van de vatfree.com branded microsites. U wordt geacht te zijn gebonden aan deze voorwaarden wanneer u gebruik maakt, toegang hebt of browsed door de Site, uw gegevens bij ons registreert, een e-mail of brief heeft ontvangen of uwzelf abonneert voor onze e-mail of online services. 

Algemene Voorwaarden van Vatfree.com

Voor reizigers (klanten)

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • vatfree.com: de besloten vennootschap VATfree NL B.V.

 • merchant: de (rechts)persoon met wie de particulier een koopovereenkomst heeft gesloten

 • particulier: de koper ten aanzien waarvan de merchant het btw-nultarief kan toepassen

 • bescheiden: alle door de particulier aan vatfree.com ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door vatfree.com vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

 • opdracht: de opdracht van de particulier aan vatfree.com tot het tegen betaling of om niet namens de particulier btw-restitutie te verzoeken bij de merchant en voor doorbetaling daarvan aan de particulier zorg te dragen

 • volmacht: de door de particulier aan vatfree.com verstrekte volmacht om namens hem of haar de betaalde btw terug te vragen bij de merchant

 • refund: het verschil tussen het te restitueren btw-bedrag en de verschuldigde service fee

 • service fee: de totale vergoeding voor de door vatfree.com in opdracht van de particulier verrichte werkzaamheden exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen vatfree.com en de particulier. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan particulier zich slechts beroepen indien van de instemming van vatfree.com daarmee uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt.

 2. Afwijkende of aanvullende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door vatfree.com schriftelijk zijn aanvaard en hebben slechts betrekking op één specifieke opdracht.

 3. Een particulier met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige opdrachten.

 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. vatfree.com en particulier zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 5. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

ARTIKEL 3 – OPDRACHTNEMER

Tegenover de particulier geldt alleen vatfree.com als de contractuele wederpartij bij de overeenkomst(en) die met particulier wordt/worden gesloten.

ARTIKEL 4 - OPDRACHT, INFORMATIEVERSCHAFFING DOOR PARTICULIER

 1. Particulier is gehouden om alle informatie, die vatfree.com aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan particulier weet of redelijkerwijs kan weten dat vatfree.com die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze als door vatfree.com gewenst en bovendien zo tijdig dat vatfree.com de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. De particulier is tevens gehouden om aan vatfree.com al die informatie en bescheiden te verstrekken, die vatfree.com nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de belastingdienst, te kunnen naleven.

 2. De particulier staat - voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit - tegenover vatfree.com in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan vatfree.com ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van de opdracht anders voortvloeit, is vatfree.com niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de particulier verstrekte informatie.

 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de particulier weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door vatfree.com van de opdracht van belang (kunnen) zijn, dan stelt de particulier vatfree.com van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.

 4. Indien de particulier - anders dan door toedoen van vatfree.com - tekortschiet in de naleving door de particulier van de in de leden 1 tot en met 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor vatfree.com extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de particulier gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan vatfree.com te vergoeden. Meer in het bijzonder behoudt vatfree.com zich het recht voor om de service fee te verhogen met een bedrag van € 5,50, indien de gegevens op het registratieformulier niet exact overeenkomen met de gegevens op de originele factuur van de merchant en vatfree.com dientengevolge genoodzaakt is zelf het registratieformulier aan te vullen en/of te wijzigen.

 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van de particulier.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende opdrachtnemer. Vatfree.com garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet bereiken van een bepaald resultaat. De service fee is verschuldigd, ongeacht het resultaat van de uitvoering van de opdracht. Meer in het bijzonder, maar niet daartoe beperkt, is de particulier gehouden de service fee te betalen in het geval waarbij vatfree.com de opdracht niet (volledig) kan uitvoeren doordat de particulier de (online) registratie onjuist of onvolledig heeft verricht, of de particulier niet over de vereiste documenten beschikt zoals de factuur met de douanestempel. Op www.vatfree.com staan de exact vereiste documenten en overige voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor btw-restitutie.

 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is vatfree.com niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor vatfree.com werkzame persoon/personen, met het oog op wie de particulier de opdracht heeft verstrekt. De opdracht eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze persoon/personen.

 3. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden opgedragen aan een derde, niet dan nadat daarover tussen particulier en vatfree.com overeenstemming is bereikt.

 4. Ingeval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden, zal vatfree.com meerwerk niet uitvoeren of aan de particulier in rekening brengen dan nadat daarover met de particulier vooraf overeenstemming is bereikt.

ARTIKEL 6 - TERMIJNEN

Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen. Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht ontwijfelbaar onmogelijk is, zal vatfree.com slechts wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken, indien, nadat aan vatfree.com na de termijnoverschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden is gesteld, na het verstrijken van die nadere termijn de uitvoering van de werkzaamheden om aan vatfree.com toe te rekenen omstandigheden nog niet is voltooid.

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Vatfree.com behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de particulier, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

 2. Het is de particulier verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vatfree.com die producten, waaronder mede zijn begrepen de leaflets van vatfree.com, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

  ARTIKEL 8 - HONORARIUM

 3. Voor de opdracht is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, particulier een vergoeding verschuldigd conform de op www.vatfree.com op het moment van de opdrachtverlening gepubliceerde service fee.

 4. Vatfree.com is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. Bij wijziging van haar tarieven informeert vatfree.com particulier onverwijld hierover, c.q. stuurt vatfree.com onverwijld aan particulier een overzicht van de gewijzigde tarieven.

 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven een wijziging ondergaan, is vatfree.com gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij particulier en vatfree.com hierover andere afspraken hebben gemaakt. Ingeval van een verhoging van de tarieven is particulier binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de lijst met gewijzigde tarieven gerechtigd te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclamatie wordt particulier geacht stilzwijgend met de gewijzigde tarieven akkoord te zijn gegaan

ARTIKEL 9 - BETALING

1. Betaling van hetgeen particulier aan vatfree.com is verschuldigd, geschiedt zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door inhouding op het door vatfree.com aan de particulier door te betalen btw bedrag, tenzij anders is overeengekomen.

2. Indien vatfree.com de service fee niet (volledig) kan incasseren op de in lid 1 omschreven wijze, zal vatfree.com aan de particulier voor de (restant) verschuldigde service fee een factuur versturen. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden binnen veertien (14) dagen na de datum van verzending van de factuur.

3. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, met een minimum van € 25, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die vatfree.com dient te maken ter incasso van hetgeen de particulier ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de particulier. De door de particulier gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de particulier dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

4. Betaling van de refund aan de particulier zal plaatsvinden nadat vatfree.com de desbetreffende btw-restitutie heeft ontvangen dan wel – in het geval van een doorlopende overeenkomst met de merchant – automatisch geïncasseerd van de merchant. Voor gebundelde btw-restitutie opdrachten geldt dat het gehele btw bedrag ontvangen moet zijn van de verschillende aankopen, alvorens vatfree.com tot doorbetaling van de refund verplicht is. De particulier kan verzoeken tot een deelbetaling van zijn refund, indien minimaal de helft van het totale btw-bedrag min de service fee door vatfree.com ontvangen is.

5. Betalingen van refunds door vatfree.com aan de particulier op een bankrekeningnummer binnen de EU of via paypal zijn kosteloos. Transactiekosten voor betalingen door vatfree.com op een bankrekening buiten de EU komen voor rekening van de begunstigde. Uitbetalingen in cash zijn onderhevig aan de op dat moment geldende tarieven te vinden op www.vatfree.com.

ARTIKEL 10 - RECLAMES

 1. Particulier kan op een aan vatfree.com toe te rekenen gebrek of tekort in de uitvoering van een opdracht geen beroep meer doen indien hij niet binnen zestig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk aan vatfree.com heeft gemeld en in ieder geval niet meer nadat een jaar is verstreken sinds het handelen of nalaten, waaruit het gebrek is voortgevloeid, heeft plaatsgevonden.

 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de particulier niet op.

 3. Indien vatfree.com, om haar niet-verwijtbare redenen, niet tot betaling van het de particulier toekomende refund bedrag kan overgaan (bijvoorbeeld door het ontbreken van de juiste bankgegevens van de particulier), zal dit bedrag twee jaar na goedkeuring van het daaraan ten grondslag liggende btw-restitutieverzoek aan een door vatfree.com te kiezen goed doel worden geschonken.

 

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

1. Indien vatfree.com jegens de particulier gehouden is tot vergoeding van door deze geleden schade, is vatfree.com gehouden de schade te vergoeden voor een bedrag van maximaal drie maal het bedrag van de service fee die de particulier verschuldigd is of zou zijn voor die (deel)opdracht(en), waarvan de werkzaamheden onderdeel uitmaken die tot de schade hebben geleid. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade onder een verzekering is gedekt, zal de aansprakelijkheid van vatfree.com in geen geval hoger zijn dan de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is vatfree.com nimmer aansprakelijk.

2. Vatfree.com is niet gehouden schade te vergoeden:

 1. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan vatfree.com zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van vatfree.com bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en de particulier aantoont dat Vatfree.com bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;

 2. die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van de particulier of een derde, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor vatfree.com zonder meer duidelijk had kunnen zijn en vatfree.com heeft nagelaten de particulier van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;

 3. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen vatfree.com en de particulier of tussen een van hen en derden;

 4. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende de particulier, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mailberichten of andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;

 5. die niet schriftelijk is gemeld binnen zestig dagen nadat de particulier het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen een jaar nadat het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 12 - VRIJWARING

 1. Particulier vrijwaart vatfree.com tegen een schadevordering van een derde, die verband houdt met een gebeurtenis waarvoor vatfree.com jegens particulier aansprakelijk is te houden, althans voor zover vatfree.com aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan particulier zou hebben hoeven te betalen ingeval hij vatfree.com zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

 2. Ingeval de derde een andere bij de uitvoering van een door particulier aan vatfree.com verstrekte opdracht betrokken hulppersoon tot vergoeding van schade aanspreekt in verband met een gebeurtenis waarvoor vatfree.com jegens particulier aansprakelijk is te houden, vrijwaart particulier ieder van hen ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden.

 

ARTIKEL 13 - GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1.   Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, de wet of jurisprudentie.

2.   Vatfree.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle informatie die door middel van de website wordt verzameld zal vertrouwelijk worden behandeld. Vatfree.com verkoopt geen persoonlijke informatie aan derden en zal deze informatie alleen aan derden verschaffen als dit verplicht is bij wet of noodzakelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren.

3.     Marketing informatie wordt slechts verstrekt met inachtneming van de geldende (privacy) wet- en regelgeving.

4.   Ter verbetering van haar dienstverlening maakt vatfree.com gebruik van cookies om de bezoekers van haar website te herkennen wanneer deze de website van vatfree.com bezoeken. vatfree.com behandelt via de cookies verzamelde informatie te allen tijde anoniem.

 

ARTIKEL 14 - SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle rechtsverhoudingen van particulier met vatfree.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen particulier en vatfree.com worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter.

 3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde geldt eveneens voor eventuele rechtsverhoudingen en geschillen van particulier met een bij de uitvoering van een door de particulier aan vatfree.com verstrekte opdracht betrokken hulppersoon.